Tin Thời Sự

Quy định mới sửa đổi các thủ tục hải quan có hiệu lực từ 05/6/2018.

Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

 

Trong đó nêu rõ thay đổi, sửa đổi và bổ sung quy định đối với một số thủ tục và hồ sơ hải quan, đơn cử như:

 • Thủ tục đối với thiết bị, máy móc, phương tiện thi công, phương tiện vận chuyển, khuôn, mẫu tạm nhập tái xuất – tạm xuất tái nhập;
 • Thủ tục đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập để tổ chức, tham dự hội chợ, triễn lãm, giới thiệu sản phẩm;
 • Thủ tục đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập để bảo hành, sửa chữa, thay thế;
 • Hồ sơ hải quan đối với ô tô, mô tô, xe gắn máy xuất cảnh, nhập cảnh;
 • Thủ tục kiểm tra, giám sát hải quan đối với ô tô, mô tô, xe gắn máy xuất nhập cảnh.

   

  NGHỊ ĐỊNH

  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 08/2015/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 01 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT HẢI QUAN VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN, KIỂM TRA, GIÁM SÁT, KIỂM SOÁT HẢI QUAN

  Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014;

  Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 06 tháng 4 năm 2016;

  Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

  Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kim tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

  Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và bin pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

  1. Bổ sung khoản 6, khoản 7 Điều 3 như sau:

  “6. “Kiểm tra chuyên ngành” là việc cơ quan kiểm tra chuyên ngành căn cứ các quy định về kiểm dịch thực vật, kiểm dịch động vật, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng hàng hóa do các cơ quan quản lý nhà nước ban hành hoặc tiêu chuẩn quốc tế hoặc các quy định pháp luật có liên quan để kiểm tra, xác định hàng hóa đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật có liên quan.

About the author

Quang Hue Phan

Add Comment

Click here to post a comment